Reklamacje, rękojmia

RĘKOJMIA – SZCZEGÓŁOWY OPIS ZASAD

 

1. Rodzaje wad.

Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną ( rękojmia).

Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz:

- nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć;

            - nie ma właściwości, o których Konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę;

- nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował sprzedawcę;

- została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.

Jeśli Klientem jest konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

Sprzedany Produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

Wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez konsumenta towar:

- jest własnością osoby trzeciej;

- jest obciążony prawem osoby trzeciej;

             - cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

2. Forma złożenia reklamacji:

Proponowane sposoby złożenia reklamacji:

e-mail: sklep@okularywnecie.pl

listownie na adres :

okularywnecie.pl

ul. Lawendowa 5

86-014 Dąbrówka Nowa

3. Zalecany opis reklamacji ( nie wpływa na ważność reklamacji):

            - dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny);

           - opis zauważonej wady, data jej zauważenia, ewentualnie okoliczności jej powstania;

            - określenie swoich żądań w ramach rękojmi, podanie innych okoliczności, faktów czy dokumentów, które zdaniem klienta mogą pomóc w rozpatrzeniu reklamacji.

4. Prawa Konsumenta:

W sytuacji wystąpienia wady Konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

- wymiany towaru na nowy;

- naprawy towaru;

- obniżenia ceny;

- odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

a. Procedura reklamacyjna w przypadku wymiany lub naprawy towaru

Jeśli Konsument żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, przedsiębiorca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez konsumenta:

- byłaby niemożliwa do zrealizowania;

lub

- w porównaniu z drugim z możliwych sposobów żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

Sprzedawca musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Jeśli tego nie czyni, Konsument może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności przedsiębiorcy i upływu wyznaczonego terminu klientowi wolno odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny.

b. Procedura reklamacyjna w przypadku wyboru odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny.

Konsument może żądać odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny .W przypadku żądania obniżenia ceny powinno nastąpić określenie kwoty, o którą cena ma być obniżona. Jeżeli jest  to pierwsze żądanie złożone w ramach reklamacji dotyczącej danego towaru, sprzedawca może zaproponować konsumentowi niezwłoczną wymianę lub naprawę – niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami, o czym Klient zostanie poinformowany. Klientowi przysługuje prawo do zmiany propozycji przedsiębiorcy (z wymiany na naprawę lub odwrotnie).

Zmiana propozycji sprzedawcy nie jest jednak możliwe, jeśli to, czego chce konsument, jest:

- niemożliwe do spełnienia dla sprzedawcy;

lub

- w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymaga nadmiernych kosztów przedsiębiorcy;

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli spośród sprzedanych Produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Produktów wadliwych.

5. TERMINY:

a) 1 rok: Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

b)  2 lata: Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli Kupującym jest Konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona ( o czym Konsument zostanie poinformowany przed zawarciem umowy) , nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

c)  Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt.

6. Termin rozpatrzenia reklamacji

Jeżeli żądanie złożone przez konsumenta przy reklamacji dotyczy:

- naprawy towaru;

- wymiany towaru na nowy;

- obniżenia ceny towaru, określając kwotę o jaką ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7. Zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności:

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy.

Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać  w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy kupującym jest konsument.

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

8. Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

a) Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są  w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

b) Przykładowo:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje działania w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

c) W sprawach indywidualnych  pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub z dotowanych ze środków publicznych organizacji konsumenckich (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d) Konsumenci mogą wykorzystać również drogę rozwiązywania sporów oferowaną przez sieć polubownych sądów konsumenckich. Działają one przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz ich  ośrodkach.

Formularz reklamacyjny dostępny do pobrania w pliku PDF

Pouczenie o odstąpieniu od umowy dostępne do pobrania w pliku PDF

Rękojmia - szczegółowy opis zasad dostępny do pobrania w PDF