Reklamacje

 

Reklamacje
1. Najpierw prosimy o kontakt mailowy na adres: sklep@okularywnecie.pl.
2. Wraz zakupionym produktem otrzymują Państwo przykładowy wzór formularza reklamacyjnego.
3. Prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na nasz adres e-mali: sklep@okularywnecie.pl. lub  adres pocztowy okularywnecie.pl, ul. Lawendowa 5, 86-014 Dąbrówka Nowa. Formularz mogą również znaleźć państwo na naszej stronie internetowej www.okularywnecie.pl w zakładce REGULAMIN SKLEPU.
4. Po odebraniu przesyłki, przeciągu 14 dni udzielimy Państwu odpowiedzi dotyczącej decyzji w związku z rozpatrzeniem reklamacji.

REKLAMACJE -Niezgodność towaru z umową

1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów  z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi (lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta), o którym konsument( lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

2. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument ( lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta (przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta) o zawarciu umowy;

3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument (lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) może rozsądnie oczekiwać;

4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił konsumentowi/przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta  przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w pkt 20 jeżeli konsument (lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta), najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt 20, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający  z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:

1) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;

2) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez konsumenta (przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta) wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

6. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w pkt 23, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument (przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) może żądać jego naprawy lub wymiany.

8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument (przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument (przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta (przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta) jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta ( przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta) powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta (przedsiębiorcę z uprawieniami konsumenta) o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta  (przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta), uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument ( przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi  Sprzedawca.

11. Konsument (przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera towar na swój koszt.

12. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

13. Konsument (przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony

14. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument (przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 26.

2) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 28-30.

3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt. 25-31

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

15. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

16. Sprzedawca zwraca konsumentowi (przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta) kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta (przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta) o obniżeniu ceny.

17. Konsument( przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

18. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta (przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta) wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument (przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta)zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

19. W razie odstąpienia od umowy Konsument (przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta) niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi (przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta) cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

20. Sprzedawca  dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

21. Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta/przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta  na przykład:

osobiście lub pisemnie pod adresem:

e-mail: sklep@okularywnecie.pl

listownie na adres :

okularywnecie.pl

ul. Lawendowa 5

86-014 Dąbrówka Nowa

22. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

• informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia

wady;

• żądania Klienta

• danych kontaktowych składającego reklamację

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zaleceń.

23. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi

za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem, ani przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta z tytułu rękojmi i niezgodności towaru z umową zostaje wyłączona.

24. Konsument/przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta  może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@okularywnecie.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient  winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi.

25. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Formularz reklamacyjny dostępny do pobrania w pliku PDF

Pouczenie o odstąpieniu od umowy dostępne do pobrania w pliku PDF