Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sklepu internetowego Okularywnecie.pl

Korzystając z usług sklepu internetowego Okularywnecie.pl powierzasz nam swoje dane osobowe oraz informacje na swój temat. Niniejszy dokument wyjaśnia jakie dane osobowe i informacje na Twój temat zbieramy, w jakim celu oraz jak je wykorzystujemy.

I. Przetwarzanie danych osobowych

1. Kto jest adminstratorem Twoich danych ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel sklepu internetowego Okularywnecie.pl (działającego pod adresem internetowym http://okularywnecie.pl/)-Karolina Żuchowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Okularywnecie.pl” Karolina Żuchowska, z siedzibą ul. Lawendowa 5, 86-014 Dąbrówka Nowa, NIP: 9532474772, REGON: 341457882.

Z administratorem danych osobowych możesz skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: sklep@okularywnecie.pl.

2. Jakie dane i informacje przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub zostawiasz korzystając z naszych usług. Dane te zbieramy za pośrednictwem strony internetowej http://okularywnecie.pl/ lub w związku z usługami świadczonymi na podstwie Regulaminu sklepu interentowego.

Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników oraz Klientów Okularywnecie.pl.

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe podczas:

-rejestracji w Sklepie (utworzeniu indywidualnego Konta), kiedy wypełniasz formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu,

-składaniu przez Ciebie zamówienia, bez rejstracji, kiedy podajesz nam: imię i nazwisko, adres dostawy oraz numer telefonu,

-składaniu zamówienia lub kierowania zapytania, kiedy podajesz nam dane o deklarowanej wadzie wzroku,

-wystawieniu dla Ciebie faktury (w przypadku osoby fizycznej lub osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą) za zakupiony towar, do wystawienia której podajesz nam: nazwę firmy, numer NIP oraz adres siedziby,

-składaniu zamówienia na soczewki kontaktowe, poza danymi wskazanymi powyżej, kiedy podajesz nam deklarowane parametry soczewek kontaktowych takie jak: moc sferyczną, moc cylindryczną, oś, kolor, promień krzywizny,

-zapisywaniu się do naszego Newslettera,

-składaniu reklamacji, oświadaczeń o odstąpieniu od umowy oraz zapytań dotyczących produktów.

3. W jakich celach, na jakiej podstawie prawnej oraz przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać wyłącznie na podstawie przepisów obowiązującego prawa- RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych )(Dz.Urz.UE L 119, s.1) oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Przetwarzamy je również zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną (Regulaminem sklepu internetowego) oraz niniejszą Polityką Prywatności.

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

a.nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji świadczonych usług,

b.realizacji zamówień produktów oferowanych w naszym sklepie internetowym,

c.rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz zwrotu świadczenia, w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru),

Przetwarzanie danych dla powyżej wskazanych celów odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO(tj. w celu zawarcia i wykonania Umowy). Dla powyższych celów dane przetwarzane są do czasu wygaśnięcia zawartej między nami Umowy, a także usunięcia Konta. Dane te mogą być jednak przetwarzane przez dłuższy okres jeśli jest to dozwolone lub wymagane przez przepisy obowiązującego prawa, np. w celach rozliczeniowych lub dochodzenia roszczeń.

d.nawiązania i utrzymania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na pytania,

e.ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

f. archiwizacji informacji w przypadku konieczności wykazania faktów wynikających z przepisów obowiązującego prawa,

g. statystycznych, badania Twojego zadowolenia z naszej usługi, analitycznych- polegających na dopasowywaniu naszych usług do potrzeb klientów, obsługi reklamacji i zgłoszeń,

h. na cele marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz usług, polegającego na promocji własnych produktów lub usług, określaniu Twoich preferencji oraz przedstawianiu odpowiedniej oferty,

i. wysyłania zamówionego Newslettera.

Przetwarzanie danych dla powyżej wskazanych celów odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit.f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych). Interes ten może w szczególności polegać na konieczności ustosunkowania się do zapytań oraz rozpatrzenia reklamacji.

j. finansowych, które polegają na konieczności rozliczania kosztów transakcji przez naszą księgowość, w tym wystawiania dokumentów księgowych,

k. odpowiadania na złożone reklamacje,

W powyższych przypadkach przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit.c) RODO). Obowiązek ten wynika z obowiązująch przepisów prawa (m.in. ustawy o prawach konsumenta lub Kodeksu cywilnego).

l. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (np. Newsletter),

m. marketing telefoniczny,

W powyższych przypadkach przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody ( art.6 ust.1 lit.a) RODO).

n.Zamówienia soczewek okularowych lub kontaktowych.

W takim przypadku przetwarzamy dane osobowe szczególnej katergorii na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art.9 ust.2 lit a) RODO). Dane o parametrach soczewek kontaktowych i okularowych są danymi o stanie zdrowia, czyli danymi szczególnej kategorii. W takim przypadku wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

o. cały okres obowiązywania zawartych umów, tj. do czasu jej wykonania lub rozwiązania, a po tym okresie do czasu przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

p. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń tj. przez czas dozwolony przez obowiązujące przepisy prawa,

q. utrwalone w dokumentach księgowych, dane niezbędne do wystawienia faktury- przez 5 lat liczonych od końca okresu rozliczeniowego,

r. przetwarzane w związku z obowiązkami podatkowymi administratora danych- przez czas niezbędny do złożenia stosownych deklaracji podatkowych oraz ich weryfikacji przez organy,

s. przetwarzane przez nas na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jako administratora danych osobowych, będą przetwarzane przez cały czas istnienia tego interesu lub do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu.

t. dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania.

4. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli podanie danych jest niezbędne, brak ich podania uniemożliwi nam świadczenie usług na Twoją rzecz. Przykładowo niezbędne jest podanie nam Twojego adresu e-mail w celu zarejestrowania Konta Użytkownika.

5. Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do innych odbiorców?

Dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom odbiorców:

-firmy informatyczne oraz zapewniające wsparcie i infrastrukturę IT, kancelarie prawne (adwokackie, radcowskie, komornicze), doradcy podatkowi, biura rachunkowe i księgowe, podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów (m.in. sądy, prokuratury), urzędy skarbowe, Poczta Polska, inni operatorzy pocztowi lub firmy kurierskie, agencje marketingowe oraz operatorzy płatności w Sklepie internetowym.

Dane te mogą być przekazywane do innych podmiotów współpracujących ze sklepem Okularywnecie.pl, w celu realizacji zamówień na soczewki okularowe tj. z Bydgoskim Zakładem Optycznym Żuchowscy Spółka Cywilna, NIP: 9671108410, REGON: 092915179, strona www.optykzuchowscy.pl,

6. Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych? Gdzie są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Twoje dane osobowe są przetwarzane i przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Czy profilujemy lub podejmujemy decyzję w sposób zautomatyzowany?

Nie dokonujemy profilowania, nie podejmujemy również decyzji Ciebie dotyczących w sposób zautomatyzowany.

8. Jakie prawa Ci przysługują?

a. dostępu do nich oraz otrzymywania ich kopii (wydanie kopii danych może podlegać opłacie),

b. poprawiania (sprostowania) swoich danych,

c. prawo do ich usunięcia, jeśli uważa Pani/Pan, że nie mamy podstaw do ich przetwarzania. Prawo to przysługuje m.in. gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, nie są one niezbędne do realizacji celów, dla których były przetwarzane, nie istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania(np. wycofałeś zgodę lub wniosłeś sprzeciw). Prawo to może być ograniczone jeśli dalsze przetwarzanie wynika z obowiązków prawnych Administratora danych,

d. ograniczenia przetwarzania danych np. wyłącznie do ich przechowywania lub innych wskazanych przez Panią/Pana potrzeb, a także w sytuacji kiedy został wniesiony sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych,

e. sprzeciwu na marketing.Zawsze może Pani/Pan wyrazić sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (w takiej sytuacji nie będziemy przetwarzali ich dla tego celu),

f. sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z powodu Pani/Pana szczególnej sytuacji. W tym celu musi Pani/Pan podać nam powód (szczególną sytuację), przez który musimy zaprzestać przetwarzania danych. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, jeśli nie wykażemy, że nasze podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec Pani/Pana praw, lub jeśli są one nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

g. przenoszenia danych, które można zrealizować przez otrzymanie od nas, na Pani/Pana żądanie, danych osobowych w formatach, które będą łatwe do odczytu (np. csv lub innych łatwo dostępnych) lub może Pani / Pan zwrócić się do nas po to abyśmy dane te przekazali do innego administratora danych (innego usługodawcy). Prawo to dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, zawartej umowy oraz w sposób zautomatyzowany,

h. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe oraz sposób realizacji tego prawa z łatwością odnajdzie Pani/ Pan w Internecie, na oficjalnej stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl.

Niektóre z uprawnień, np. prawo do wglądu, usuwania i poprawiania danych, można realizować bezpośrednio na swoim indywidualnym Koncie, jeżeli zostało przez Ciebie założone.

Skorzystanie z przysługujących Ci praw jest co do zasady bezpłatne.

W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu uprawnień prosimy skontaktować się z nami pod adresem poczty elektronicznej: sklep@okularywnecie.pl.

Po potwierdzeniu Pani/Pana tożsamości przystąpimy do obsługi żądań, praw oraz pytań.

Odpowiemy na Twoje żądania jak najszybciej, ale nie później niż w terminie 1 miesiąca ( co do zasady). W przypadku żądania szczególnie skomplikowanego lub dotyczącego kilku uprawnień, termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 2 miesiące. W takim przypadku zostaniesz o tym poinformowany.

9. Czy ma Pani/Pan prawo cofnąć swoją zgodę jeśli ją wcześniej wyrażono, na niektóre cele przetwarzania danych?

Zgodę taką można cofnąć w każdym czasie przez wysłanie na nasz adres poczty e-mail : sklep@okularywnecie.plkrótkiej informacji, że cofa Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych.

Wycofanie zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Proszę pamiętać, że jeśli przetwarzamy Pani/Pana dane dla innych celów i na innych podstawach prawnych niż wyrażona zgoda, będziemy mogli dalej je przetwarzać dla celów, na które posiadamy inne podstawy prawne. Wskazaliśmy te sytuacje przy celach na jakich przetwarzamy dane osobowe.

II. Zasady bezpieczeństwa

Dane osobowe przetwarzane są przez sklep internetowy Okularywnecie.pl w sposób legalny (zgodny z przepisami obowiązującego prawa), bezpieczny (zapewniając zabezpieczenia na adekwatnym poziomie) i uwzględniający poszanowanie praw osób, których dane dotyczą.Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w sposób rzetelny, jasny i zrozumiały dla osób, których dane dotyczą, wyłącznie w niezbędnym zakresie i przez ograniczony czas. Nasz Sklep dba o prawidłowość danych oraz zapewnia bezpieczeństwo ich przetwarzania.Administrator wykonał wobec osób, których dane dotyczą obowiązek informacyjny (wynikający z art. 12, 13 i 14 RODO) wraz ze wskazaniem przysługujących im uprawnień. Administrator zawarł odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli inny podmiot przetwarza dane osobowe w jego imieniu.

Sklep Okularywnecie.pl chroni dane osobowe przez wdrożenie nastepujących elementów:

1. Dokonywanie inwentaryzacji przetwarzanych danych osobowych.

2. Prowadzenie aktualnego Rejestru Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.

3. Weryfikowanie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.

4. Obsługę praw osób, których dane dotyczą.

5. Zapewnianie minimalizacji przetwarzanych danych.

6. Utrzymywanie adekwatnego systemu zabezpieczeń.

7. Zawieranie i weryfikowanie wykonywania umów powierzenia przetwarzania danych.

8. Uwzględnianie bezpieczeństwa danych w fazie wdrażania zmian, wprowadzania nowych inwestycji (Privacy by design).

Sklep Okularywnecie.pl stosuje odpowiedni stopień zabezpieczeń, adekwatny do ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych:

1. Dokonuje analizy adekwatności stosowanych środków bezpieczeństwa.

2. Przeprowadza analizę ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii.

3.  Stosuje pseudonimizację danych, szyfrowanie danych oraz inne środki zapewniające poufność, integralność, dostępność i odporność systemów przetwarzania.

4. Zapewnia ciągłość i zdolność do natychmiastowego przywrócenia dostępności danych na wypadek incydentu fizycznego lub technicznego.

Pamiętaj aby chronić swoje dane.

1. Ustaw login oraz trudne hasło do swojego konta Użytkownika.

2. Pamiętaj aby wylogować się ze swojego konta po zakończonej sesji.

3.  Zachowaj login i hasło w tajemnicy.

4. Korzystaj z programów antywirusowych.

5.Korzystaj ze sklepu internetowego Okularywnecie.pl wyłącznie z zaufanych urządzeń, na których zainstalowano sprawdzone oprogramowanie.

6. Korzystając z obcych urządzeń pamiętaj aby nie zapamiętywać danych na tym urządzeniu i usunąć historię przeglądania.

III. Informacje techniczne

1. Pliki „cookies”

W trakcie korzystania przez Ciebie ze sklepu internetowego okularywnecie.pl na Twoim urządzeniu końcowym (m.in. komputer, smartfon, tablet,itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w znacznej mierze pliki tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu, są to tzw. pliki cookies.

Dzięki zapisaniu plików cookies na Twoim urządzeniu możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu będziesz mógł logować się automatycznie lub zapamiętywanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka w sklepie internetowym. Dzięki plikom cookies możliwe jest zbieranie danych statystycznych sklepu internetowego okularywnecie.pl, co pozwala nam na rozwijanie Sklepu według potrzeb i preferencji naszych Klientów. Pliki cookies wykorzystywane są również w celu świadczenia przez nas usług, dostosowywania zawartości Sklepu do preferencji Użytkowników i Klientów.

Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, nie są one szkodliwe dla urządzeń, na których są zapisywane, ani nie zmieniają ustawień Twoich urządzeń. Zawartość plików może zostać odczytana wyłącznie przez serwer, który je stworzył.

W trakcie korzystania ze sklepu okularywnecie.pl korzystamy z następujących rodzajów plików:

- pilków sesyjnych, czyli plików tymczasowych, przechowywanych do czasu wylogowania się ze Sklepu lub zamknięcia przeglądarki.

-plików stałych, przechowywanych na Twoim urządzeniu końcowym na czas określony przez parametry tych plików lub do chwili aż usuniesz je ze swojego urządzenia.

Okularywnecie.pl wykorzystuje pliki:

- niezbędne do działania systemu (np. logowanie do Sklepu, dokonywanie zakupów ),

-zapewniające bezpieczeństwo transakcji,

-wydajnościowe (umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Sklepu),

-statystyczne (pozwalają zbierać dane statystyczne na temat sposobu korzystania ze Sklepu),

- funkcjonalne (np. dzięki nim nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła),

- reklamowe (dzięki nim będzie można dostosować reklamę do Twoich zainteresowań),

-społecznościowe (umożliwiają integrację serwisów społecznościowych, m.in. Facebook, Instagram, Pinterest).

Co zrobić jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu końcowym musisz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Możesz wybrać opcję niezapisywania plików na Twoim urządzeniu, lub opcję każdorazowego informowania o zapisaniu pliku. Masz również możliwość samodzielnego usuwania lub blokowania plików po każdej wizycie w Sklepie. Możesz również indywidualnie określać ustawienia dla różnych typów plików cookies, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.

Jeżeli ograniczysz stosowanie plików cookies, może to spowodować utrudnienia lub nawet brak możliwości korzystania ze sklepu internetowego.

Jak to zrobić?

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera.

2. Inne technologie

Sklep internetowy Okularywnecie.pl loguje User Agent Użytkowników oraz wykorzystuje adresy IP Użytkowników w logach dostępu do serwera, logujemy adresy IP przypinane do wysłanego formularza kontaktowego, logujemy adresy IP powiązane z zakupem. Używamy też adresu IP do filtrowania dostępu do panelu administracyjnego, oraz filtrowania ogólnego dostępu przed robotami - zgodnie z firewallem (publiczną listą nadużyć zgłaszanych wg IP). Używamy również adresu IP wraz z „ciasteczkami” do analizy ruchu w Sklepie Okularywnecie.pl

3. Wtyczki społecznościowe

Na naszej stronie wykorzystywane są wtyczki sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram i Pinterest. Podczas odwiedzania Sklepu przez Użytkownika przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami tych sieci. Zawartość wtyczki przesyłana jest z portalu społecznościowego bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika, a następnie zintegrowana zostaje ze Stroną. Kiedy wtyczka jest włączona, sieć społecznościowa otrzymuje informację o odwiedzeniu konkretnej strony przez Użytkownika. W sytuacji kiedy Użytkownik jest zalogowany w jednej lub większej liczbie sieci społecznościowych mogą one powiązać wizytę z kontem Użytkownika. W trakcie skorzystania z wtyczki, np. poprzez kliknięcie „Lubię to”, przeglądarka przesyła odpowiednią informację na Facebooka, gdzie informacja ta zostanie zachowana. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat celów i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych oraz ich wykorzystywania przez sieci społecznościowe należy zapoznać się z treścią polityki prywatności danego portalu. W ten sposób można również uzyskać informacje na temat swoich praw oraz ustawień pozwalających na ochronę prywatności. Nasz Sklep zawiera również bezpośrednie linki do www. serwisów społecznościowych. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez te podmioty. Podmioty te nie posiadają możliwości dopasowania adresu IP Użytkownika do danych osobowych gromadzonych przez Sklep. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat polityki prywatności na wskazanych portalach należy odwiedzić stronę konkretnego usługodawcy.

Więcej na temat plików cookies i innych technologii

Szersze informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem Wszystko o ciasteczkach lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym Sklepie.

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies mogą ulec zmianie z uwagi na rozwój i postęp techniki lub zmiany w przepisach obowiązującego prawa.

IV. Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator i właściciel sklepu internetowego Okularywnecie.pl może zmienić ninijeszą Politykę Prywatności w każdym czasie. W takim przypadku zaktualizowana wersja Polityki Prywatności będzie zamieszczona na stronie http://okularywnecie.pl/, w zakładce „polityka prywatności”.

Mając powyższe na uwadze zachęcamy Użytkowników oraz Klientów sklepu internetowego do monitorowania zmian w Polityce Prywatności. W przypadku braku akceptacji tych zmian Użytkownik lub Klient nie powinien korzystać ze sklepu internetowego Okularywnecie.pl.