Odstąpienie od umowy

Jeżeli zakupione w naszym sklepie produkty z jakichkolwiek powodów nie spełniły państwa oczekiwań to:

 

- na życzenie klienta dokonamy bezpłatnego dopasowania zakupionych u nas okularów.

- wymienimy je na inny dowolny wybrany przez państwa produkt.

- przyjmiemy wszystkie zwroty produktów zakupionych w sklepie pod warunkiem, że spełniają wymagania opisane w regulaminie sklepu.

- zwrotowi nie podlegają tak zwane produkty indywidualne czyli: rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; to znaczy, że zwrotowi nie podlegają wykonane okulary (soczewki wyszlifowane do wybranej przez klienta oprawy).

- zwrotowi nie podlegają otwarte opakowania soczewek kontaktowych, płynów do soczewek i kropli do oczu (regulamin punkt 18.).

 

ZWROTY- odstąpienie od umowy

1. Klient będący konsumentem albo przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta , który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym regulaminie (pkt 16 i 17), składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: e-mail sklep@okularywnecie.pl lub na adres siedziby sprzedawcy: okularywnecie.pl Karolina Żuchowska ul. Lawendowa 5, 86-014 Dąbrówka Nowa. Jeżeli skorzystają Państwo z możliwości wysłania oświadczenia drogą elektroniczną, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy dla klienta wskazanego w pkt 13 rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

• obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia  w posiadanie ostatniego towaru,  jego  partii lub części,

• polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;

b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

3. Przykładowy wzór formularza z oświadczeniem odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Dostępny w formie PDF:

Konsument/ przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta  może skorzystać z przykładowego wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

4.

a) Konsument/ przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta  ma obowiązek zwrócić towar  przedsiębiorcy (lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwrot powinien być przekazany na adres: okularywnecie.pl, ul. Lawendowa 5, 86-014 Dąbrówka Nowa.

b) Klient będący konsumentem lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta  ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

c) Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem

korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

5.

a) Sprzedawca zwróci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta o odstąpieniu od umowy, Konsumentowi/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta. Jeżeli Konsument/ przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta  wybrał sposób dostarczenia towaru  inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu  poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b) Sprzedawca dokona  zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument ( przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta), chyba że  wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

c) Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta (przedsiębiorca  z uprawnieniami konsumenta), może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia  dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta,  w wypadkach:

• o świadczenie usług, za które Konsument/przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta  jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości.

• w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

• w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta / przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta  lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; to znaczy, że zwrotowi nie podlegają wykonane okulary (soczewki wyszlifowane do wybranej przez klienta oprawy);

• w której przedmiotem świadczenia jest towar  ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

• w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (zwrotowi nie podlegają otwarte opakowania soczewek kontaktowych, płynów do soczewek i kropli do oczu);

• w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

•  o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument/ przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednia konsumenta;

• zawartej w drodze aukcji publicznej;

• o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych, na nośniku materialnym, za które konsument/ przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta  jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi/ przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta  potwierdzenie  zawarcia umowy na trwałym nośniku.

 

Formularz reklamacyjny oraz zwrotu dostępny do pobrania w PDF