Klauzula informacyjna RODO

Szanowy Użytkowniku,

 prosimy abyś zapoznał się z zasadami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

1. Kto jest adminstratorem Twoich danych ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel sklepu internetowego Okularywnecie.pl (działającego pod adresem internetowym http://okularywnecie.pl/)- Karolina Żuchowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Okularywnecie.pl” Karolina Żuchowska, z siedzibą ul. Lawendowa 5, 86-014 Dąbrówka Nowa, NIP: 9532474772, REGON: 341457882.

Z administratorem danych osobowych możesz skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem:  sklep@okularywnecie.pl.

2. Jakie dane i informacje przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub zostawiasz korzystając z naszych usług. Dane te zbieramy za pośrednictwem strony internetowej http://okularywnecie.pl/ lub w związku z usługami świadczonymi na podstwie Regulaminu sklepu interentowego.

Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników oraz Klientów Okularywnecie.pl.

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe podczas:

-rejestracji w Sklepie (utworzeniu indywidualnego Konta), kiedy wypełniasz formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu,

-składaniu przez Ciebie zamówienia, bez rejstracji, kiedy podajesz nam: imię i nazwisko, adres dostawy oraz numer telefonu,

-składaniu zamówienia lub kierowania zapytania, kiedy podajesz nam dane o deklarowanej wadzie wzroku,

-wystawieniu dla Ciebie faktury (w przypadku osoby fizycznej lub osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą) za zakupiony towar, do wystawienia której podajesz nam: nazwę firmy, numer NIP oraz adres siedziby,

-składaniu zamówienia na soczewki kontaktowe, poza danymi wskazanymi powyżej, kiedy podajesz nam deklarowane parametry soczewek kontaktowych takie jak: moc sferyczną, moc cylindryczną, oś, kolor, promień krzywizny,

-zapisywaniu się do naszego Newslettera,

-składaniu reklamacji, oświadaczeń o odstąpieniu od umowy oraz zapytań dotyczących produktów.

3. W jakich celach, na jakiej podstawie prawnej oraz przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać wyłącznie na podstawie przepisów obowiązującego prawa- RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych )(Dz.Urz.UE L 119, s.1) oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Przetwarzamy je również zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną (Regulaminem sklepu internetowego) oraz niniejszą Polityką Prywatności.

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

a) nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji świadczonych usług,

b) realizacji zamówień produktów oferowanych w naszym sklepie internetowym,

c) rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz zwrotu świadczenia, w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru),

Przetwarzanie danych dla powyżej wskazanych celów odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO (tj. w celu zawarcia i wykonania Umowy). Dla powyższych celów dane przetwarzane są do czasu wygaśnięcia zawartej między nami Umowy, a także usunięcia Konta. Dane te mogą być jednak przetwarzane przez dłuższy okres jeśli jest to dozwolone lub wymagane przez przepisy obowiązującego prawa, np. w celach rozliczeniowych lub dochodzenia roszczeń.

d) nawiązania i utrzymania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na pytania,

e) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

f) archiwizacji informacji w przypadku konieczności wykazania faktów wynikających z przepisów obowiązującego prawa,

g) statystycznych, badania Twojego zadowolenia z naszej usługi, analitycznych- polegających na dopasowywaniu naszych usług do potrzeb klientów, obsługi reklamacji i zgłoszeń,

h) na cele marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz usług, polegającego na promocji własnych produktów lub usług, określaniu Twoich preferencji oraz przedstawianiu odpowiedniej oferty,

i) wysyłania zamówionego Newslettera.

Przetwarzanie danych dla powyżej wskazanych celów odbywa się na podstawie  art.6 ust.1 lit.f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych). Interes ten może w szczególności polegać na konieczności ustosunkowania się do zapytań oraz rozpatrzenia reklamacji.

j) finansowych, które polegają na konieczności rozliczania kosztów transakcji przez naszą księgowość, w tym wystawiania dokumentów księgowych,

k) odpowiadania na złożone reklamacje,

W powyższych przypadkach przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit.c) RODO). Obowiązek ten wynika z obowiązująch przepisów prawa (m.in. ustawy o prawach konsumenta lub Kodeksu cywilnego).

l) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (np. Newsletter),

m) marketing telefoniczny,

W powyższych przypadkach przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody ( art.6 ust.1 lit.a) RODO).

n) Zamówienia soczewek okularowych lub kontaktowych.

W takim przypadku przetwarzamy dane osobowe szczególnej katergorii na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art.9 ust.2 lit a) RODO). Dane o parametrach soczewek kontaktowych i okularowych są danymi o stanie zdrowia, czyli danymi szczególnej kategorii. W takim przypadku wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

o) cały okres obowiązywania zawartych umów, tj. do czasu jej wykonania lub rozwiązania, a po tym okresie do czasu przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

p) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń tj. przez czas dozwolony przez obowiązujące przepisy prawa,

q) utrwalone w dokumentach księgowych, dane niezbędne do wystawienia faktury- przez 5 lat liczonych od końca okresu rozliczeniowego,

r) przetwarzane w związku z obowiązkami podatkowymi administratora danych- przez czas niezbędny do złożenia stosownych deklaracji podatkowych oraz ich weryfikacji przez organy,

s) przetwarzane przez nas na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jako administratora danych osobowych, będą przetwarzane przez cały czas istnienia tego interesu lub do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu.

t) dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania.

4. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli podanie danych jest niezbędne, brak ich podania uniemożliwi nam świadczenie usług na Twoją rzecz. Przykładowo niezbędne jest podanie nam Twojego adresu e-mail w celu zarejestrowania Konta Użytkownika.

5.Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do innych odbiorców?

Dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom odbiorców:

-firmy informatyczne oraz zapewniające wsparcie i infrastrukturę IT, kancelarie prawne (adwokackie, radcowskie, komornicze), doradcy podatkowi, biura rachunkowe i księgowe, podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów (m.in. sądy, prokuratury), urzędy skarbowe, Poczta Polska, inni operatorzy pocztowi lub firmy kurierskie, agencje marketingowe oraz operatorzy płatności w Sklepie internetowym.

Dane te mogą być przekazywane do innych podmiotów współpracujących ze sklepem Okularywnecie.pl,  w celu realizacji zamówień na soczewki okularowe, tj. z Bydgoskim Zakładem Optycznym Żuchowscy Spółka Cywilna, NIP: 9671108410, REGON: 092915179, strona www.optykzuchowscy.pl

6.Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych? Gdzie są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Twoje dane osobowe są przetwarzane i przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Czy profilujemy lub podejmujemy decyzję w sposób zautomatyzowany?

Nie dokonujemy profilowania, nie podejmujemy również decyzji Ciebie dotyczących w sposób zautomatyzowany.

8.Jakie prawa Ci przysługują?

a) dostępu do nich oraz otrzymywania ich kopii (wydanie kopii danych może podlegać opłacie),

b) poprawiania (sprostowania) swoich danych,

c) prawo do ich usunięcia, jeśli uważa Pani/Pan, że nie mamy podstaw do ich przetwarzania. Prawo to przysługuje m.in. gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, nie są one niezbędne do realizacji celów, dla których były przetwarzane, nie istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania(np. wycofałeś zgodę lub wniosłeś sprzeciw). Prawo to może być ograniczone jeśli dalsze przetwarzanie wynika z obowiązków prawnych Administratora danych,

d) ograniczenia przetwarzania danych np. wyłącznie do ich przechowywania lub innych wskazanych przez Panią/Pana potrzeb, a także w sytuacji kiedy został wniesiony sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych,

e) sprzeciwu na marketing. Zawsze może Pani/Pan wyrazić sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (w takiej sytuacji nie będziemy przetwarzali ich dla tego celu),

f) sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z powodu Pani/Pana szczególnej sytuacji.  W tym celu musi Pani/Pan podać nam powód (szczególną sytuację), przez który musimy zaprzestać przetwarzania danych. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach,  jeśli nie wykażemy, że nasze podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec Pani/Pana praw, lub jeśli są one nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

g) przenoszenia danych, które można zrealizować przez otrzymanie od nas, na Pani/Pana żądanie, danych osobowych w formatach, które będą łatwe do odczytu (np. csv lub innych łatwo dostępnych) lub może Pani / Pan zwrócić się do nas po to abyśmy dane te przekazali do innego administratora danych (innego usługodawcy). Prawo to dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, zawartej umowy oraz w sposób zautomatyzowany,

h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe oraz sposób realizacji tego prawa z łatwością odnajdzie Pani/ Pan w Internecie, na oficjalnej stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl.

Niektóre z uprawnień, np. prawo do wglądu, usuwania i poprawiania danych, można realizować bezpośrednio na swoim indywidualnym Koncie, jeżeli zostało przez Ciebie założone.

Skorzystanie z przysługujących Ci praw jest co do zasady bezpłatne.

W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu uprawnień prosimy skontaktować się z nami pod adresem poczty elektronicznej: sklep@okularywnecie.pl.

Po potwierdzeniu Pani/Pana tożsamości przystąpimy do obsługi żądań, praw oraz pytań.

Odpowiemy na Twoje żądania jak najszybciej, ale nie później niż w terminie 1 miesiąca ( co do zasady). W przypadku żądania szczególnie skomplikowanego lub dotyczącego kilku uprawnień, termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 2 miesiące. W takim przypadku zostaniesz o tym poinformowany.

9. Czy ma Pani/Pan prawo cofnąć swoją zgodę jeśli ją wcześniej wyrażono, na niektóre cele przetwarzania danych?

Zgodę taką można cofnąć w każdym czasie przez wysłanie na nasz adres poczty e-mail : sklep@okularywnecie.pl krótkiej informacji, że cofa Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych.

Wycofanie zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Proszę pamiętać, że jeśli przetwarzamy Pani/Pana dane dla innych celów i na innych podstawach prawnych niż wyrażona zgoda, będziemy mogli dalej je przetwarzać dla celów, na które posiadamy inne podstawy prawne. Wskazaliśmy te sytuacje przy celach na jakich przetwarzamy dane osobowe.